БАСБЕТ » 2016 » May

Бастапқы мәтін

Центрдің бөліктері жайында5 

Бірінші  кітап

Шеңбер центрін анықтау туралы6

[I]   Егер ол сегментті толық шеңберге дейін қалай толықтыру керек десе, онда AВС сегментін саламыз да, В нүктесінде қақ бөлеміз. AВ және ВС сызықтарын жүргізіп, AВ мен ВС сызықтарындағы А және С нүктелерінің әрқайсысына ВСD және BAD  тік бұрышынтарын тұрғызамыз. ВD сызығын жүргізіп, оны Е нүктесінде қақ бөлеміз.Сонда E нүктесі ABC7 доғасының центрі болып табылады. Міне оның суреті:

1_1s

1-сурет

[II]   Егер ол центрі D нүктесі болатын ВС шеңберіне А нүктесінен қалай жанама жүргізуге болады десе, онда AD сызығын жүргіземіз. Ол ВС шеңберін В нүктесінде қияды. D центрінен DА қашықтықта AE шеңберін салайық. В нүктесінде АВЕ тік бұрышын тұрғызып, ВС шеңберін С нүктесінде қиятын ЕD сызығын жүргіземіз. А – мен С ны қосамыз. Сонда АС ВС шеңберіне жүргізілген жанама болып табылады. Міне оның суреті.

2-сурет

2-сурет

Математикалық негіздеу: Шеңберге жүргізілген жанама радиусқа перпендикуляр болады.

 [IIІ]   Егер ол жанаманы қолөнершінің тәсілі бойынша сал десе, онда сызғышты ВС сызығына орналастырып циркульді бір шамаға ашамыз; Егер оның бір ұшы сызғыш бойымен қозғалатын болса, онда екінші ұшы А нүктесі арқылы өтіп, ВС9-ға параллель сызықты береді. Міне оның суреті.

3-сурет

3-сурет

[IV]   Егер ол: А нүктесінен ABC дөңгелегінің шеңберіне жанаманы қалай жүргізеді десе, онда А нүктесін шеңбңрдің центрі D нүктесімен қосамыз, демек А мен D-ны [AD сызығымен] қосамыз. А нүктесінде AD сызығының бойымен DAE тікбұрышын тұрғызамыз. Сонда АЕ сызығы – ABC дөңгелегіне жанама болады10. Міне оның суреті.

4-сурет

4-сурет

[V]   Егер ол АВС үшбұрышының АВ және АС сызықтарының арасына ВС-ға параллель және берілген D [және егер ВС D сызығынан кіші болса] сызығына тең сызық сал десе, онда ВС сызығын оның бағытында [ВЕ D-ға тең болатындай Е нүктесіне дейін] созып, ал [егер ВС D сызығынан үлкен болса] D-ға тең ВЕ сызығын ВС сызығына саламыз. Е нүктесінен АВ сызығына параллель сызық жүргіземіз. Ол АС-ны G нүктесінде қиып өтеді. G нүктесінен ВС сызығына параллель сызық жүргіземіз; Бұл АВ-мен қиылысатын GH сызығы. Сонда GH D сызығана тең.  Міне оның суреті.

5-сурет

5-сурет

[VI] Егер ол АВС үшбұрышының АВ және АС сызықтарының арасына ВС сызығына параллель, мысалы АВ сызығында ол қиып алатын кесіндіге тең, яғни ЕВ сызығына тең DE сызығын салу керек болса, онда АСВ бұрышын BD сызығымен қақ бөлеміз де D нүктесінен ВС-ға параллель DE сызығын жүргіземіз. Сонда DE сызығы ЕВ сызығына тең. Міне оның суреті.

 

6-сурет

6-сурет

[VII] Егер ол АВС үшбұрышында мысалы, ВС сызығына параллель және ВЕ мен F сызықтарына тең DE сызығын сал десе, онда ВС сызығына  F сызығына тең BG сызығын салып, G нүктесі арқылы АВ-ға параллель GH сызығын жүргізіп, HGC бұрышын қақ бөлетін GD сызығын [G нүктесі арқылы] жүргіземіз де D нүктесінен ВС сызығына параллель DE сызығын жүргіземіз. Сонда DE сызығы  ВЕ және F сызықтарына тең. Міне оның суреті.

7-сурет

7-сурет

[VIII] басқа үшбұрышқа тең үшбұрышты салу туралы.  Егер ол қабырғалары басқа үшбұрыштың қабырғалырына тең үшбұрышты сал десе [мысалы АВС], онда DE түзу сызығын жүргіземіз де, АВ сызығына тең DG,  BC сызығына тең GH және СА тең HF сызығын  саламыз. G нүктесін центр ретінде қабылдап GD қашықтығында шеңбер бөлігін келтірейік, сол сияқты H нүктесін центр ретінде қабылдап HF қашықтығында шеңбер бөлігін келтіреміз. Бірінші бөлігі [екінші бөлігін] I нүктесінде қиып өтеді.ары қарай GI және ІH сызықтарын жүргізейік. Онда GIH үшбұрышының қабырғалары АВС үшбұрышының қабырғаларына тең. Міне оның суреті.
8-сурет

8-сурет

[IХ] Бұрышты тең үш бөлікке бөлу туралы. Егер ол АВС бұрышын тең үш бөлікке бөл десе, онда АВС бұрышы тік бұрышты болса, ВС сызығында тең қабырғалы DBC үшбұрышын тұрғызамыз. Сонда ABD бұрышы тік бұрыштың үштен бір бөлігі. DBC бұрышын қақ бөлеміз15.  Міне оның суреті.
9-сурет

9-сурет

[Х] Егер бұрыш тік бұрыштан кіші болса, онда В нүктесін центр ретінде қабылдап ВА қашықтықта DAС шеңберін келтіреміз. BD ны ВС-ға тік бұрыш бойынша қойып, СВ-ны шеңбермен қиылысқанша Е нүктесіне созамыз. Сызғышты А нүктесіне акеліп оны CDE дөңгелегінің шеңбері бойынша DB перпендикуляры және DE доғасының арасында жатқан HF сызығы DB сызығына тең болғанша қозғайтын боламыз, бұл жағдайжа сызғыш А нүктесінен таймайды. Ары қарай EF доғасына тең EK доғасын саламыз да KB жүргіп L нүктесіне дейінгі бағытта жалғаймыз. Онда LBC бұрышы АВС бұрышының үштен бірі болады. Әрі қарай ABL бұрышын қақ бөлеміз. Міне оның суреті. 

10-сурет

10-сурет

[ХІ] бұрышты тең үшке бөлудің басқа тәсілі.  АВС сүйір бұрышын тұрғызайық та және егер біз оны тең үш бөлікке бөлгіміз келсе А нүктесінен AH перпендикулярын [ВС сызығына нүктеден түсіреміз]. В нүктесіне сызғышты әкеліп, AD мен AH сызықтарының арасына орналасқан сызық екі еселенген АВ болғанша қозғайтын боламыз. Бұл мысалы DEB сызығы, демек DE сызығы екі еселенген АВ сызығы болып табылады. Ендеше DBC бұрышы АВС бұрышының үштен бір бөлігі. Міне оның суреті.

11-сурет

11-сурет

[ХІІ] Доғаны тең үш бөлікке бөлу туралы. Егер ол ABD доғасын тең үш бөлікке бөлу керек десе, онда осы доға орналасқан шеңбердің центрін табамыз. Бұл Е нүктесі болсын. А мен Е-ні, Е мен D-ны қосып, ABCD доғасын В мен С нүктелерінде қиып өтетін ЕВ және ЕС сызықтарымен AED бұрышын үш тең бөлікке бөлеміз. Сонда ABCD доғасы үш тең бөлікке АВ, ВС және СD доғаларына бөлінетін болады. Міне оның суреті.

12-сурет

12-сурет

[ХІІІ] Екі еселенген басқа үйге немесе шарға тең немесе басқа қатынаста алынған үй немесе шар салу туралы. Егер ол ұзындығы, ені, биіктігі өзара тең екі еселенген басқа үй болып табылатын квадрат үйді салу керек болса немесе басқа екі еселенген болып келген шарды салу, немесе қақ бөліп немесе басқа бір қатынастарда болып табылатын шарды қалай салу керек десе, онда үй ұзындығына және шар диаметріне тең АВ сызығын тұрғызамыз, екі еселенген  тік бұрыш бойынша АВ сызығына АС сызығынсалып, DABC жазық фигурасын ьстолықтырамыз. AD мен ВС диагоналдарын жүргіземіз. Олар F нүктесінде қақ бөлінеді. Олардың бағытында DC мен DB сызықтарын созамыз. Шызғыштың шетін А нүктесіне қоямыз да оны GC және EB  сызықтары бойынша [ол оларды Е және G нүктелерінді қиылысқанша] GF пен FE тең болатындай болғанша қозғаймызтын боламыз.  Сонда үйдің ұзындығы немесе шардың диаметрі ВЕ19 сызығы болады.  Міне оның суреті.

13-сурет

13-сурет

[ХІV] Өртегіш айна жасау туралы. Егер біз күн сәулелерінің көмегімен бір қашықтықтан затты өртейтін айнаны жасағымыз келсе, онда алдымен айнаны айқындайтын (лекало) даяр үлгісін жасайық. Ол үшін  шеңбер салайық, оның жарты диаметрі өртегіміз келетін заттың ара қашықтығының шамасына тең. Бұл АВС шеңбері болсын. Оның ADC диаметрін жүргізейік. DC сызығына С  нүктесінен бірнеше тең кесінділер салайық. Бұл кесінділер кіші болған сайын даяр үлгі жақсырек және дәл болады. Бұл кесінділер CF, FH, HG, GE және ED болсын. D нүктесі арқылы [CD-ға] тік бұрыш бойынша E,G,H және F сызықтарын жүргізейік те оларды екі жағына да B, I, K, L және М нүктелеріне дейін созайық. C мен В, С мен I, С мен K, С мен L, С мен М нүктелерін қосайық. CM сызығына тең FN сызығын, CL-ге тең HX, CK-ға тең GO CI-ге тең EP және СВ-ға тең DS сызығын салайық. C, N, X, O, P және S нүктелерін қосайық та осы сызық бойынша лекало жасайық. Сосын металдан мысалы темірден, қоладан, мыстан немесе цинктен айна дайындайық та,  егер мүмкін болса оны ысып жалтыратайық. Егер айна қисық болып шықса, оны даяр үлгісі бойынша даяр үлгіні айнаға С нүктесі даяр үлгінің ортасына дәл келетіндей айнаның даяр үлгімен беттесуіне қол жеткізетіндей етіп лекалды айнаға беттестіріп түзетеміз. Сонда үлкен өртегіш күші20 бар өртегіш айнаны аламыз. Міне оның суреті.

14-сурет

14-сурет

[ХV] Өртегіш айна жасаудың екінші тәсілі.  Егер оны біз жасағымыз келсе, онда кез келген қашықтықты, оның жартысы АВ сызығы болсын, аламыз да, оны С нүтесіне дейінгі оның бағытына созамыз. В нүктесіне ВС-ға перпендикуляр DB сызығын қарама-қарсы екі жағына да орнатайық та, ВС сызығына өзара тең кіші сызықтарды BE, EG, GH және HC салайық. F нүктесінде АЕ-ні қақ бөліп, F центрінен FA  қашықтықта шеңбер сызайық. Ол BD сызығын I нүктелерінде қияды. I нүктелерінен AC сызықтарына параллель IL сызықтарын жүргізейік те  Е нүктесінен BD сызығына параллель сызықты L нүктелеріне дейін жүргізейік. Сосын AG сызығын М нүктесінде қақ бөліп М нүктесінен  МА қашықтықта шеңбер сызамыз. Ол BD сызығын N нүктелерінде қияды. N нүктелерінен АС сызығына параллель NX сызықтарын Х нүктесіне дейін жүргіземіз. Сосын АН сызығын О нүктесінде қақ бөліп, О центрінен ОА қашықтықта шеңбер сызамыз. Ол BD сызығын Р нүктелерінде қияды. Р нүктелерінен ВС –ға параллель Z нүктелеріне дейін сызықтар жүргізейік. B, L, X және Z нүктелерін сызықпен қосып, дая үлгі аламыз. Егер біз даяр үлгіні тексеретін болсақ оны В нүктесіне айнаның ортасына орналастырамыз. Сонымен біз үлкен өртегіш күші бар өртегіш айна аламыз.  Міне оның суреті.

15-сурет

15-сурет

Dezember 1784 in londonsamuel ghostwriter hausarbeit preise in https://ghostwriter-hilfe.com/ johnson, auch dr

Оқыту негіздемелері

1.2  Есеп. Сегментті толық шеңберге толтыру керек болса, онда: 

Салудың алгоритмі:

 1. AВС сегментін саламыз да В нүктесінде тең екіге бөлеміз.
 2. AВ және ВС нүктелерін қосамыз.
 3. А және С нүктелерінен ВСD және BAD тік бұрышын тұрғызамыз,
 4. E нүктесі ABC шеңберінің центрі болып табылады.
1-сурет

1-сурет

Сонда АС кесіндісі ВС дөңгелегіне жүргізілген жанама болады.

Математикалық негіздеу: Тікбұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі гипотенузаның  қақ ортасында жатады.

 

1.2   Дөңгелекке жанама жүргізу жолдары.

Есеп. Центрі D нүктесі болатын ВС дөңгелегіне А нүктесінен жанама жүргізу.

Салудың алгоритмі:

 1. Центрі D нүктесі болатын ВС дөңгелегіне А нүктесінен жанама жүргізу үшін AD кесіндісін жүргіземіз.
 2. AD кесіндісі ВС дөңгелегін В нүктесінде қияды. D центрі арқылы радиусы AD болатындай AE дөңгелегін сызамыз.
 3. В нүктесі арқылы АВЕ тік бұрышын тұрғызып, ВС дөңгелегін С нүктесі арқылы кесетін ЕD кесіндісін жүргіземіз.
 4. А және С нүктелерін қосамыз.

2_2j

Сонда АС кесіндісі ВС дөңгелегіне жүргізілген жанама болады.

Математикалық негіздеу: Шеңберге жүргізілген жанама радиусқа перпендикуляр болады.

 

1.3 Есеп. Центрі Е нүктесі болатын дөңгелекке жанама жүргізу.

Салудың алгоритмі:

3-сурет

3-сурет

Қолөнерші (ремесленник) әдісімен салсақ

 1. Е нүктесінен шеңберді А нүктесінде қиятын ВС кесіндісіне перпендикульяр ЕВ кесіндісін сызамыз.
 1. Циркульді АВ кесіндісіне тең болатындай ашып бір басын ВС кесіндісіне қоямыз
 1. Бір басы ВС кесіндісінің бойымен жылжитындай циркульдің екі басын бірдей жылжытамыз.

Сонда АD кесіндісі дөңгелекке жүргізілген жанама болады.

Математикалық негіздеу: ЕВС=90, AD кесіндісі АВ парраллель болғандықтан ЕАD=90.  Шеңберге жүргізілген жанама радиусқа перпендикуляр болады

 

1.4 Есеп. АВС дөңгелегінің бойында жатқан А нүктесі арқылы жанама жүргізу.

Салудың алгоритмі:

 1. А нүктесімен дөңгелектің D центрін қосамыз.
 1. А нүктесінен өтетін DAE тік бұрышын тұрғызамыз.
4-сурет

4-сурет

Сонда АD кесіндісі дөңгелекке жүргізілген жанама болады.

Математикалық негіздеу: Шеңберге жүргізілген жанама радиусқа перпендикуляр болады

 

1.5 Есеп. АВС үшбұрышында АВ және АС қабырғаларында жататын, ВС табанына параллель, D кесіндісіне тең кесінді жүргізу керек болса, онда

Салудың алгоритмі:

 1. Егер ВС<D болса онда, ВС қабырғасын ВЕ=D болатындай Е нүктесіне дейін созамыз.
 2. Егер ВС>D болса онда, ВС қабырғасын ВЕ=D болатындай Е нүктесін белгілейміз.
 3. Е нүктесінен АВ қабырғасына параллель болатын ЕH кесіндісін саламыз.
 4. G нүктесінен CВ қабырғасына параллель болатын GH кесіндісін саламыз.
 5. Сонда GH=D болады.
5-сурет

5-сурет

Сонда HG BC қабырғасына параллель және HG=D кесіндісіне тең болады.

Математикалық негіздеу:

 

 1.6 Есеп. АВС үшбұрышында төбесі АВ және АС қабырғаларында жататын,  ВС табанына параллель, мысалы EB тең болатындай DЕ кесіндісін салу керек болса, онда

Салудың алгоритмі:

 1. АВС бұрышын тең екіге бөлетіндей DE түзуін жүргіземіз.
 2. АС қабырғасында жататын D нүктесі арқылы ВС-ға параллель DЕ кесіндісін жүргіземіз.
 3. Сонда DE=EB болады.
6-сурет

6-сурет

Сонда DЕ ВС қабырғасына параллель және ЕВ және Fкесіндісіне тең болады.

Математикалық негіздеу: CBD= ABD және СВ DE болғандықтын, CBD= BDE, демек BDЕ= DВЕ, яғни BDE үшбұрышы тең бүйірлі болғандықтын DE=EB болады.

 

1.7 Есеп. АВС үшбұрышында ВС қабырғасына параллель ВЕ және F кесінділеріне тең болатындай DE кесіндісін жүргізу керек.

Салудың алгоритмі:

 1. ВС қабырғасынын F кесіндісіне тең болатындай ВG кесіндісін белгілейміз.
 2. G нүктесінен АВ қабырғасына параллель болатын GH кесіндісін саламыз.
 3. HGC бұрышын қақ бөлетіндей GD кесіндісінін саламыз.
 4. D нүктесінен ВС қабырғасына параллель болатындай DЕ кесіндісін сызамыз.
7-сурет

             7-сурет

Сонда DЕ ВС қабырғасына параллель және ЕВ және Fкесіндісіне тең болады.

 

Математикалық негіздеу:

 

1.8 Есеп. Бір үшбұрышқа тең екінші үшбұрышты салу керек болса, онда

Салудың алгоритмі:

 1. DE түзуін сызып, оның бойынан DG=АВ, GH=BC, HF=CA болатындай DG,GH,HF кесінділерін белгілейміз.
 2. Центрі G болатындай r=GD жартышеңберін саламыз.
 3. Центрі H болатындайr=HF жартышеңберін саламыз. Екі жартышеңбер I нүктесінде қилысады.
 4. GI және IHтүзулерін жүргіземіз.
8-сурет

                             8-сурет

Сонда GIH үшбұрышы ABC үшбұрышына тең болады.

Математикалық негіздеу: Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі.

 

 1.9 Есеп. Егер АВС тікбұрышын тең үшке бөлу керек болса, онда

Салудың алгоритмі:

 1. DС түзуіне тең қабырғалы DBC үшбұрышын тұрғызамыз.Сонда ABD бұрышы ABC бұрышының үштен біріне тең болады.
 2. DBC бұрышын қақ бөлеміз.
9-сурет

                                                                                   9-сурет

Сонда ABC бұрышы тең үшке бөлінеді.

Математикалық негіздеу: 90-60=30, 60:2=30

 

 1.10  Есеп. Егер АВС сүйір бұрышын тең үшке бөлу керек болса, онда

Салудың алгоритмі:

 1. В нүктесін центр етіп алып ВА қашықтықпен DAC шеңберін сызамыз.
 2. Сызғышты А нүктесіне қойып, BC ВD жүргіземіз.
 3. ВС түзуін шеңбермен Е нүктесінде қилысқанға дейін созамыз.
 4. Сызғыштың бір басын А нүктесіне қойып, екінші басын CDE шеңбері бойымен DB және DE перпендикульярларының арасында жататын HF =DB болғанға дейін жылжытамыз.
 5. EF доғасына тең EK доғасын тұрғызамыз.
 6. KB түзуін L нүктесіне дейін созамыз.
10-сурет

                   10-сурет

Сонда LBC бұрышы ABC бұрышының үштен біріне тең болады.

Математикалық негіздеу:

 

1.11 Есеп. Бұрышты тең үшке бөлудің басқа әдісі

Салудың алгоритмі: АВС сүйір бұрышын теңдей үшке бөлу керек болса, онда

 1. А нүктесінен AH ВC болатындай АН жүргіземіз.
 2. ВС параллель болатындай AD түзуін жүргіземіз.
 3. Сызғыштың бір басын В нүктесіне қойып, екінші басын ВD=2*AB болатындай BD түзуін жүргіземіз.

Сонда DBC бұрышы ABC бұрышының үштен біріне тең болады.

 

Математикалық негіздеу:

 

1.12 Есеп. Доғаны тең үшке бөлу керек болса, онда

Доға орналасқан шеңбердің центрін тауып оны Е деп белгілейміз.Салудың алгоритмі: АВС доғасын теңдей үшке бөлу керек болса, онда

 1. AE және ED нүктелерін қосамыз.
 2. AED бұрышын теңдей үшке бөлеміз де, доғамен қилысу нүктелерін В және С деп белгілейміз.

Сонда ABC[D] доғасы AB, BC және CD болып тең үшке бөлінеді.

 

Математикалық негіздеу: AED бұрышын теңдей үшке бөлгендіктен доға да тең үшке бөлінеді.

 

1.13 Есеп. Берілген үйден немесе шардан екі есе, болмаса бірнеше есе үлкен көлемде үй немесе шар салу керек болса, онда

Салудың алгоритмі: Берілген үйден екі есе, болмаса бірнеше есе үлкен биіктігі, ені және ұзындығы бірдей шаршы түрде үй немесе берілген шардан еселенген шарды немесе қақ бөлінген, болмаса басқа өлшемдегі шар салу керек болса, онда

 1. Шардың диаметріне немесе үйдің ұзындығына тең АВ кесіндісін саламыз.
 2. AВ-дан екі есе ұзын болатындай АС кесіндісін АВ-ға тік бұрышпен салып, пайда болған фигураны DABC фйгурасына толықтырамыз.
 3. AD және ВС диагональдарын жүргіземіз, олар F нүктесінде қилысады.
 4. DC және DB сызықтарын өз бағыттарымен созамыз.
 5. Сызғыштың қырын А төбесіне қоямыз да, GC және EB сызықтарының бойымен GF=FE (E және G нүктелерінде қияды деп есептейміз) болғанға дейін жылжытамыз.

Сонда үйдің ұзындығы немесе шардың диаметрі ЕВ болып табылады.

Математикалық негіздеу: ????????????????

 

1.14  Есеп. Жандырғыш айна салу керек болса, онда

Салудың алгоритмі: Егер күн сәулесі арқылы алыстағы затты жандыратын айна салу керек болса, онда алдымен айнаның қалыбын (лекало) жасап алу керек. Ол үшін

 1. Жарты диаметрі біз жағатын заттың қашықтығына тең болатындай шеңбер тұрғызамыз. Бұл шеңберді АВС деп алайық.
 2. AСD диаметрін жүргіземіз.
 3. DC түзуінің бойынан С нүктесінен бірдей бірнеше кесінділер сызамыз.
 4. Бұл кесінділер неғұрлым қысқа болған сайын қалыбымыз (лекало) соғұрлұм дәл болады. Бұл кесінділерді CF, FH, HG, GE, ED деп алайық.
 5. D нүктесі арқылы өтетін, CD түзуіне перпендикульяр E,G,H,F түзулерін екі бағытқа қарай B,I,K,L,M нүктелеріне дейін созамыз.
 6. C және B, C және I, C және K, C және L, C және M нүктелерін қосамыз.
 7. CM-ге тең FN, CL-ге тең HX, CK-ге тең GO, CI-ге тең EP, CB-ге тең DS түзулерін жүргіземіз.
 8. C,N,X,O,P және S нүктелерін қосып, осы сызықтар негізінде қалыпты жасаймыз.
 9. Содан соң айнаны металлдан жасаймыз. Мысалы темірден, болаттан, мыстан немесе цинктан жасаймыз, мүмкін болса барынша жалтыратамыз.
 10. Егер айна қисық болса, онда С нүктесін қалыптың ортасына келетіндей етіп айнаны түзетеміз.

Сонда үлкен күші бар жандырғыш айна жасалады.

Математикалық негіздеу: ????????????????

 

1.14 Есеп. Жандырғыш айна салудың екінші жолы.

Салудың алгоритмі: Егер күн сәулесі арқылы алыстағы затты жандыратын айна салу керек болса, онда

 1. Жартысы АВ –ға тең болатындай кез-келген қашықтықтағы Жарты диаметрі біз жағатын заттың қашықтығына тең болатындай шеңбер тұрғызамыз. Бұл шеңберді АВС деп алайық.
 2. AСD диаметрін жүргіземіз.
 3. DC түзуінің бойынан С нүктесінен бірдей бірнеше кесінділер сызамыз.
 4. Бұл кесінділер неғұрлым қысқа болған сайын қалыбымыз (лекало) соғұрлұм дәл болады. Бұл кесінділерді CF, FH, HG, GE, ED деп алайық.
 5. D нүктесі арқылы өтетін, CD түзуіне перпендикульяр E,G,H,F түзулерін екі бағытқа қарай B,I,K,L,M нүктелеріне дейін созамыз.
 6. C және B, C және I, C және K, C және L, C және M нүктелерін қосамыз.
 7. CM-ге тең FN, CL-ге тең HX, CK-ге тең GO, CI-ге тең EP, CB-ге тең DS түзулерін жүргіземіз.
 8. C,N,X,O,P және S нүктелерін қосып, осы сызықтар негізінде қалыпты жасаймыз.
 9. Содан соң айнаны металлдан жасаймыз. Мысалы темірден, болаттан, мыстан немесе цинктан жасаймыз, мүмкін болса барынша жалтыратамыз.
 10. Егер айна қисық болса, онда С нүктесін қалыптың ортасына келетіндей етіп айнаны түзетеміз.

Сонда үлкен күші бар жандырғыш айна жасалады.

 

Математикалық негіздеу: ????????????????

Визуализациялануы

 

 

Guess this explains the increased battery spy apps for android life

Есептер мен тапсырмалар

Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде Отырар аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар қаласының маңайындағы ортағасырлық қала). Фарабидің толық аты-жөні Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге мәлім, бұған дәлел оның толық аты жөнінде “Тархан” деген атаудың болуы. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр атанған. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған.

Tweet schlagwörter down-syndrom ähnliche artikel dschungelcamp-affäre lehrerin muss nach falscher krankschreibung fast 10 000 euro strafe zielsetzung formulieren wissenschaftliche arbeit zahlen 30

 

May 2016
M T W T F S S
« Jan    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Slideshow